Tuojiangosaurus

Tuojiangosaurusเตาเจียงโกซอรัส Info เตาเจียงโกซอรัส เป็นไดโนเสาร์ตระกูลสเตโกซอร์ที่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย โครงกระดูกที่สมบูรณ์ถูกค้นพบที่ริมแม่น้ำเตา ประเทศจีน ซึ่งเป็นที่มาของการตั้งชื่อ “เตาเจียงโกซอรัส” แปลว่า “กิ้งก่าแห่งแม่น้ำเตา”...